Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu năm 2024

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 24) hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nội dung chủ yếu bao gồm:  - Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tiếp tục đẩy...