Tổng hợp các bộ Đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá Nhân công, giá ca máy các tỉnh thành

 TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây...

4.1 Không tạo mới được công trình, Kích hoạt Add-in 'Dutoan...

Một số máy gặp tình trạng chương trình yêu cầu “Kích hoạt chế độ cho phép khởi động cùng Excel của Addin Dutoan BNSC” hoặc không tạo...

4.2 Không tìm thấy khóa cứng

Một số máy gặp tình trạng phần mềm thông báo không tìm thấy khóa cứng, dù máy đã cắm khóa cứng (USB) vận hành, khóa cứng có sáng đèn...

4.7 Lỗi khởi tạo The file you are trying to open 'DutoanBNSC',...

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: The file you are trying to open 'DutoanBNSC', is in a different format...

4.8 Lỗi khởi tạo Unable to cast... ‘Microsoft.Office.Interop....

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: Unable to cast COM object of type ‘Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass'...

4.9 Lỗi font chữ loằng ngoằng, Kích hoạt Add-in LockXLS...

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện thông báo “Bạn vui lòng kích hoạt chế độ cho phép khởi động cùng Excel của Addin lockXLSRuntime”...

4.11 Lỗi khởi tạo: Method not found: 'System. Type Syste....

Lỗi khởi tạo: Method not found: 'System. Type Syste. Rumtime....do máy tính đang thiếu bổ trợ .Net framework 4.5.2

4.13 Lỗi Phân tích vật tư thiếu công việc

Một số trường hợp Bảng Phân tích vật tư phân tích thiếu công việc so với số lượng công việc có trong Bảng Dự toán.

4.14 Không cài được Visual studio for office 2010 runtime...

Thường khi kết thúc quá trình cài đặt ứng dụng này là báo: "Dit not successfull", dẫn đến việc kích hoạt Addin DutoanBNSC trong Com-addin...

4.4 Lỗi khởi tạo Could not find a part of the path 'C\Thuvien'

Sau khi cài đặt thành công phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2O2O, một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo…” khi khởi động phần mềm,...

4.3 Lỗi khởi tạo Could not complete ….'C\BNSC\Dutoan\DT2018.dll'

Sau khi cài đặt thành công phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2O2O, một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo…” khi khởi động phần mềm

4.5 Lỗi khởi tạo Old format or invalid type library (...)

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: Old format or invalid type library (Exception from HRESULT: 0x80028018...

4.6 Lỗi khởi tạo Excel cannot access ‘DTBN.xla’, The document...

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: Excel cannot access ‘DTBN.xla’. The document may be read-only or encrypted"...

4.15 Lỗi Installing Office Customization

Khắc phục thông báo lỗi INSTALLING OFFICE CUSTOMIZATION

4.16 Khôi phục file Dự toán bị lỗi do ngắt nguồn điện đột...

Tình trạng này nguyên nhân chủ yếu là do Bạn đang tiến hành làm việc thì bất ngờ máy tính PC bị ngắt nguồn điện đột ngột, làm file...

4.17 Lỗi thêm dữ liệu

Khắc phục lỗi thêm dữ liệu DỰ TOÁN BNSC 2020