GIẢM 30% nhân dịp BNSC bàn giao Bộ Đơn khu vực TP.HCM được công bố theo Quyết định...

    Nhân dịp Công ty Bắc Nam (BNSC) hoàn thành việc tư vấn lập Bộ đơn giá XDCT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và được UBND TP. Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 (xem thêm chi...