Công ty Bắc Nam hoàn thành, bàn giao Bộ Đơn giá XDCT năm 2022 trên địa bàn tỉnh...

Ngày 09/06/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bộ Đơn giá bao gồm:         - 1. Đơn giá dự toán...