5.5 Lập Dự toán theo phương pháp trực tiếp, giá Gói thầu XD tại Hồ Chí Minh năm...

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Gói thầu XD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Bộ đơn giá XDCT ban hành kèm theo Quyết định 2966/QĐ-UBND Ngày 21/7/2023.

5.4 Lập Dự toán theo phương pháp bù trừ chênh lệch, giá...

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: + Quyết định 3670/QĐ-UBND Ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh...

5.3 Lập Dự toán, giá Dự thầu tại Long An năm 2022

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Long An

5.2 Lập Dự toán theo phương pháp bù trừ chênh lệch, giá...

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

5.1 Lập Dự toán, giá Dự thầu tại Long An năm 2021

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Long An