Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương...

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE)

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Công ty cổ phần...

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE (BIWELCO)

Phối hợp với SXD Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đo...

Phối hợp với SXD Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đo bóc khối lượng và Lập dự toán