Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu năm 2024

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 24) hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nội dung chủ yếu bao gồm: 

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho chủ đầu tư; cắt giảm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Quy định về mua sắm tập trung, mua sắm thuộc dự toán mua sắm, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

- Quy định chi tiết về đấu thầu qua mạng, trong đó bao gồm: Chào giá trực tuyến và Mua sắm trực tuyến;

- Quy định về hợp đồng; kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu;

- ...

Ngoài ra, thu thập báo giá là một trong 7 căn cứ để xác định giá gói thầu. Trong đó:

- Đối với lĩnh vực y tế, trường hợp có nhiều hơn 1 báo giá thì chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn làm giá gói thầu;

- Đối với các lĩnh vực khác, chỉ được lấy giá trị trung bình của các báo giá làm giá gói thầu.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

[Bấm vào đây để tải file Pdf Nghị định 24]